1. Złóż wniosek o opracowanie warunków technicznych.

Pobierz wniosek z naszej strony internetowej bądź bezpośrednio z Biura Obsługi Klienta w siedzibie Zakładu, do wypełnionego wniosku dołącz mapę sytuacyjno-wysokościową w skali  1:500. Pamiętaj by mapa zawierała uzbrojenie terenu, oraz szkic określający usytuowanie przyłącza.

  1. Uzgodnienie

Złóż wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej. Jeśli budujesz przyłącze na podstawie:

  1. Pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Powiatowego bądź zgłoszenia do Starosty Powiatowego, to do wniosku dołącz projekt, wykonany przez uprawnionego projektanta.
  2. Przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do wniosku dołącz uproszczoną dokumentację techniczną wykonaną przez uprawnionego projektanta, która zawierać powinna: projektowaną trasę na mapce sytuacyjnej oraz krótki opis techniczny.
  1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy

Jeśli posiadasz uzgodniony w ZGKIM w Pełczycach projekt przyłącza i wybrałeś już wykonawcę, złóż zgłoszenie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji. Do zgłoszenia należy dołączyć wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

  1.  Nadzór i odbiór przyłącza

A) Po ułożeniu w rur wykopie, przed jego zasypaniem, zgłoś zakończenie prac, celem dokonania odbioru przez przedstawicieli ZGKiM. Wykop powinien być zabezpieczony, odwodniony, a instalacja wykonana zgodnie z projektem. W przeciwnym wypadku spotkasz się z odmową odbioru technicznego.

B) Zapewnij materiał niezbędny do wykonania wcinki, a następnie zgłoś gotowość do jej wykonania. Wcinka wykonywana jest wyłącznie przez pracowników ZGKiM.

C) W dniu wykonania wcinki pracownicy ZGKiM zamontują wodomierz główny. Niezwłocznie po odbiorze zasyp przyłącze oraz zagęść grunt.

D) Po wykonaniu wcinki i montażu wodomierza dokonujemy odbioru technicznego przyłącza poprzez podpisanie właściwego protokołu, który jest podstawą do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Zawarcie umowy jest warunkiem koniecznym do uruchomienia dostawy wody.

E) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

W ciągu 3 miesięcy od podpisania protokołu odbioru, przekaż ZGKIM: Oryginał powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, w przypadku niedostarczenia w/w dokumentów we wskazanym terminie przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne zostaną wyłączone z użytkowania.