KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 Administrator Danych Osobowych (ADO)

Miejsce przetwarzania

Administrator Danych Osobowych:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Pełczycach  ul. Jeziorna 17

73-260 Pełczyce
adres e-mail: zgkim@pelczyce.pl
tel:095-768-50-88

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Joanna Marczewska

e-mail: marczewska.asia@gmail.com

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

 

 

 

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania zadań dotyczących zaopatrzenia mieszkańców Miasta i Gminy Pełczyce w wodę, odbioru ścieków, odbioru i gospodarki odpadami oraz świadczenia innych usług:

 • wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych
 • usług transportowych
 • usług związanych z administracją cmentarza
 • usług z zakresu utrzymania i pielęgnacji zieleni
 • usług odbioru i utylizacji elektrośmieci

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Artykuł 6 – Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO

 

Planowany okres przechowywania danych

Termin przechowywania danych osobowych wynika z:

·         wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych i rachunkowych)

·         zapobiegania nadużyciom i oszustwom

·         statystycznych i archiwizacyjnych

·         windykacji roszczeń

 

 

Kategorie przetwarzanych danych

·         imię i nazwisko

·         nr PESEL

·         nr telefonu komórkowego

·         adres e-mail

·         dane adresowe

·         dane bankowe

 

 

Do czego masz prawo?

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • przenoszenia swoich danych do innego administratora
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych

 

Podanie  danych osobowych przez klienta jest obowiązkowe w celu wypełnienia umowy na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo.

Jeśli podanie danych osobowych jest dobrowolne,

klienci zostaną o tym poinformowani.

 

Dostęp do danych

Dane klientów są dostępne w siedzibie:
 Zakłądu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach

ul. Jeziorna 17, 73-260 Pełczyce

Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom oraz instytucjom tylko, jeśli są do tego upoważnione bądź na mocy umów powierzenia przetwarzania danych.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Ochrona danych

Dane są chronione przez urządzenia procedury, opracowane i wdrożone zgodnie z przepisami RODO.

 

 

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą NIE PODLEGA profilowaniu.

 

1) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 r.

2) DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.

3) PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4) ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych do 25 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22-5310300, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Z dniem wejścia w życie ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

5) PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób, np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji.