INFORMACJA DLA ODBIORCY Z PRZEDSTAWIENIEM PODSTAWOWYCH KORZYŚCI

Faktura elektroniczna jest to faktura zawierająca dokładnie te same dane, co faktura papierowa, tyle że zapisana w postaci pliku. Jest zabezpieczona bezpiecznym podpisem elektronicznym, gwarantującym jej autentyczność, integralność oraz identyfikację osoby składającej podpis.

 

Dla Odbiorców usługa ta jest bezpłatna i jest realizowana po uprzednim udzieleniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych. Faktura elektroniczna jest prawnie obowiązującym dokumentem, stworzonym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów, akceptowanym przez Urząd Skarbowy, tak jak jej papierowy odpowiednik.

 

Dzięki wprowadzeniu faktur elektronicznych, Odbiorca nie musi przechowywać dokumentów papierowych, co pozwala zaoszczędzić dużo miejsca na biurkach i w archiwach podręcznych oraz pozwala uniknąć niepotrzebnego bałaganu w dokumentacji.

 

Fakturę elektroniczną można odebrać w dowolnym miejscu, gdzie mamy dostęp do sieci Internet i od razu możemy dokonać płatności. Dokonując płatności za usługi wymienione na eFakturze, nie ma potrzeby drukowania otrzymanych faktur elektronicznych. Dodatkowo każdy Odbiorca posiada bezpieczne archiwum wszystkich eFaktur w jednym miejscu z możliwością ich przeglądania w dowolnym czasie i miejscu.

 

Decydując się na korzystanie z faktur elektronicznych mamy pewność, że nikt nieuprawniony nie uzyska dostępu do naszego dokumentu, a przy tym chronimy środowisko.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 0, poz. 1528) faktura elektroniczna posiada taką samą wartość prawną, jak faktura wystawiona w formie papierowej.

 

 Aby otrzymywać faktury elektroniczne prosimy o wypełnienie załączonej:

ZGODY NA OTRZYMYWANIE FAKTUR W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Zgodę należy dostarczyć na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach

Biuro Obsługi Klienta

ul. Ogrodowa 56, 73-260 Pełczyce

Kontakt: 95-768-50-88 wew. 20 lub 21

lub przesłać podpisany skan oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail:

zgkim4@pelczyce.pl lub zgkim3@pelczyce.pl

Regulamin

Wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach

 

 

1.      Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur, korekt oraz duplikatów faktur
w formie elektronicznej jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. ( Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn.zm.)

 

2.      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwany dalej „Zakładem” wystawia
i przesyła faktury, korekty faktur oraz duplikaty faktur w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

 

3.      Wystawianie faktur odbywa się za pomocą programów: QNet moduł e-faktury oraz Pro Lider moduł SIM, które umożliwiają obsługę elektronicznych faktur.

 

4.      Formatem faktury, korekty faktury oraz duplikatu faktury w formie elektronicznej jest plik PDF (Portable Dokument Format).

 

5.      Chwilą doręczenia e-Faktury jest chwila wysłania na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Odbiorcę usług.

 

6.      Faktury są wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem wyrażenia przez Odbiorcę zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej poprzez złożenie stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

7.      Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody przez Odbiorcę dostępny jest w Biurze obsługi klienta oraz na stronie internetowej Zakładu: www.zgkim-pelczyce.pl

 

8.      Odbiorca może doręczyć do zakładu prawidłowo wypełniony i podpisany formularz Oświadczenia za pomocą następujących kanałów komunikacji:

 

a)      w formie papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Klienta Zakładu lub

korespondencyjnie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, ul. Ogrodowa 56; 73 – 260 Pełczyce;

b)      w formie skanu oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden z poniższych adresów email: zgkim3@pelczyce.pl , zgkim4@pelczyce.pl 

 

9.      Zakład wystawia i przesyła faktury, korekty faktur oraz duplikaty faktur w formie elektronicznej nie później niż po upływie 7 dni od dnia wpłynięcia prawidłowo wypełnionego Oświadczenia od Odbiorcy. Złożenie oświadczenia oznacza, że Odbiorca rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej.

10.  O zmianie adresu e-mail, na który mają być przesyłane e-Faktury, odbiorca ma obowiązek niezwłocznie poinformować wystawcę faktury.

 

11.  W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail przez Odbiorcę wysłane
e-Faktury na dotychczas obowiązujący adres e-mail uważa się za skutecznie doręczone.

 

12.  Cofnięcie zgody na otrzymywanie faktur drogę elektroniczną dokonywana jest
w formie pisemnej.

 

13.  Zakład zaprzestaje wystawiania, przesyłania i udostępniania e-Faktur w przypadku cofnięcia zgody w terminie 14 dni licząc od dnia  następującego po dniu, w którym doręczono mu w formie podanej oświadczenie o jej cofnięciu.

 

14.  Zakład jest administratorem danych osobowych Odbiorcy usług, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r. Dane osobowe Odbiorcy usług będą przetwarzane przez Zakład w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie. Wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: marczewska.asia@gmail.com

 

15.  W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady wystawiania i przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej Zakład odpowiednio dostosuje swoje procedury, o czym powiadomi Odbiorcę. W takim przypadku ponowna akceptacja nie jest wymagana.

 

16.  Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie Zakładu www.zgkim-pelczyce.pl

 

17.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o podatku od towarów i usług.

 

18.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.04.2023r.